Zamów próbkę

Dofinansowanie NFZ - zasady

data publikacji: 01.03.2024

Narodowy Fundusz Zdrowia częściowo pokrywa koszt nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) w ramach dofinansowania ze środków publicznych.

13 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 2461) zmieniające Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dofinansowaniem NFZ objęte są następujące kategorie środków pomocniczych marki Seni:

W ramach wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mogą Państwo również otrzymać:

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje dofinansowanie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.

Jak skorzystać z dofinansowania?

W celu skorzystania z dofinansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie należy przejść dwa główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza lub skorzystaj z teleporady

Lekarz wystawi Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemu NFZ e-ZWM, który automatycznie potwierdzi uprawnienia pacjenta.

Świadczeniobiorcy, którzy nie mają możliwości udać się do lekarza na wizytę w celu otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą otrzymać zlecenie w ramach teleporady - na podstawie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz wystawia zlecenie, pacjent otrzyma drogą elektroniczną numer zlecenia. Na podstawie numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta apteka lub sklep medyczny może zrealizować zlecenie na zaopatrzenie.

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (środki pomocnicze):

Tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia pacjent musi zgłosić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Krok II – Odbierz współfinansowany środek pomocniczy

Środki pomocnicze objęte dofinansowaniem NFZ można odebrać w aptece lub sklepie medycznym. Apteka / sklep medyczny realizuje zlecenie  i potwierdza odbiór środka pomocniczego również w systemie NFZ e-ZWM. Osobie odbierającej środki pomocnicze realizator przedstawia do podpisu potwierdzenie odbioru produktów, które pozostaje u realizatora.

Zasady dofinansowania od 1 stycznia 2024 r.

Kwoty dofinansowania i ilości środków pomocniczych regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują poniższe limity dofinansowania:

  1. Limit 1 zł za sztukę – minimalna chłonność 350 g w przypadku wyrobów chłonnych (80% dofinansowania do limitu w przypadku dorosłych i 90% dofinansowania do limitu w przypadku dzieci)
  2. Limit 1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek (80% dofinansowania do limitu w przypadku dorosłych i 90% dofinansowania do limitu w przypadku dzieci)
  3. Limit 2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek (80% dofinansowania do limitu w przypadku dorosłych i 90% dofinansowania do limitu w przypadku dzieci)

 

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IB, IW) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

Dzieci objęte ustawą „Za życiem” (47DN):

Na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 z 2016 r.) pacjentowi na podstawie zaświadczenia lekarza (wzór poniżej) oraz na zlecenie osoby uprawnionej, przysługują wyroby medyczne do wysokości limitu, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie.

Dokument potwierdzający uprawnienia: Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN / 47ZND): Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2022 poz 2319) do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie.

Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawane są przez:

Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

Legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby, chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającej jednoznacznie stwierdzić, że dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego, tj. orzeczenia. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy mając zlecenia wypisane na pieluchomajtki mogę odebrać tylko pieluchomajtki, czy mogę w ramach zlecenia na 90 szt. odebrać różny asortyment?

Nie ma żadnych przeciwwskazań co do wybrania różnego asortymentu środków pomocniczych w ramach limitu 90 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenia można wybrać produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jeśli lekarz, wypisując zlecenie, w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże: pieluchomajtki lub zamiennie.

2. Nie jestem w stanie sam odebrać pieluchomajtek Seni, co mam zrobić?

Pacjent nie musi odbierać środków pomocniczych marki Seni osobiście. W imieniu pacjenta środki pomocnicze może odebrać inna osoba, która potwierdza odbiór środków objętych dofinansowaniem, podając swoje imię, nazwisko oraz pesel.

3. Nie stać mnie na odebranie środków pomocniczych od razu na wszystkie miesiące; czy mogę zrealizować zlecenie „na raty”?

Jeśli odebranie zlecenia jednorazowo na kilka miesięcy może być problematyczne, pacjent ma prawo zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc, jednakże należy pamiętać, iż jednorazowo można zrealizować zlecenie na max. 6 miesięcy.

4. W poprzednim miesiącu pacjent lub osoba uprawniona nie zjawili się w aptece/sklepie medycznym, by zrealizować wniosek. Czy taki niezrealizowany wniosek na poprzedni miesiąc przepada?

Niestety tak. Realizacja wsteczna - czyli realizacja na miesiące, które minęły - nie jest możliwa.

5. Pacjent wybrał aptekę lub punkt medyczny i zrealizował tam pierwszy miesiąc zaopatrzenia w ramach swojego wniosku. Czy w kolejnych miesiącach, w okresie ważności tego samego zlecenia, pacjent może zmienić punkt realizacji i wykupić wyroby chłonne w innym miejscu?

Przed 1 lipca 2023 r. nie było to możliwe. Po tej dacie wprowadzono zmiany. Aktualnie jeżeli pacjent posiada zlecenie wystawione w postaci elektronicznej (e-zlecenie, zaczynające się od numeru "5-"), ma on możliwość comiesięcznej zmiany punktu realizacji dla swojego wniosku.

6. Czy osoba z uprawnieniami dodatkowymi OR, IB, IW dopłaca do produktów objętych dofinansowaniem?

Dopłaca tylko w przypadku, kiedy cena produktu przekracza limit dla danej kategorii produktów. NFZ finansuje 100% limitu, pacjent dopłaca różnicę.

7. Czy wdowom po inwalidach wojennych/osobach represjonowanych przysługuje 100% limitu dofinansowania NFZ dla środków pomocniczych?

Nie, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych nie przysługuje prawo do korzystania z uprawnień dodatkowych.

8. Czy pacjent z uprawnieniami 47DN, 47ZN, 47ZND może realizować zaopatrzenie częściej niż jeden raz w miesiącu?

Nie. Podobnie jak w przypadku pacjentów bez uprawnień dodatkowych, osoby objęte ustawą "Za Życiem" mogą tylko raz w miesiącu zrealizować zlecenie. Jednakże, jak zostało już wspomniane, lekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie, może dla takiej osoby przepisać dowolną, większą ilość środka pomocniczego.

9. Czy istnieje możliwość dzielenia opakowania w celu realizacji zaopatrzenia?

Nie można wydać pacjentowi produktu, który nie posiada indywidualnego opakowania (przepisy MDR).

10. Czy na zleceniu na zaopatrzenie wymagany jest podpis odbiorcy oraz/lub podpis realizatora?

Nie, podpisy nie są wymagane. Na wniosku nie ma już pola na podpis zarówno osoby odbierającej (pacjenta lub innej osoby upoważnionej), jak i realizującej (farmaceuty).

 

Zasady dofinansowania ze środków publicznych uregulowane są odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Poznaj zasady dofinansowania NFZ produktów Seni na stronie projektu Damy radę Fundacji Razem Zmieniamy Świat.

 

Dobierz produkt

Dobrze dobrany produkt to zarówno komfort chorego i mniejsze ryzyko powstania groźnych odleżyn, jak i mniej pracy dla opiekuna. Dobierz produkt z naszą pomocą.

Dobierz produkt

Dobierz Rozmiar

Wybór odpowiedniego rozmiaru produktu jest bardzo istotny. Od niego zależy komfort osoby, która z będzie z niego korzystać. W tym właśnie celu powstało narzędzie ułatwiające dobór rozmiaru.

Dobierz Rozmiar
Przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

Przejdź do sklepu
Przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

Dowiedz się więcej

*Dotyczy wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu i śliniaków.

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

Ustawienia
Zatwierdź wszystko

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TZMO SA z siedzibą pod adresem ul. Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Domena Typ Czas trwania
_fbp .seni.pl Advertisement 3 months
smvr .seni.pl Analytics 10 years
smuuid .seni.pl Analytics 10 years
_ga .seni.pl Analytics 2 years
_gid .seni.pl Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .seni.pl Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .seni.pl Analytics 1 minute
_smvs .seni.pl Analytics 1 day
_hjFirstSeen .seni.pl Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample seni.pl Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .seni.pl Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony seni.pl Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .seni.pl Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .seni.pl Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/