Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Konkurs „Badanie opinii Klientów o produktach Seni Lady” (dalej „Konkurs”) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu z nagrodami „Nietrzymanie moczu i wkładki urologiczne Seni Lady” (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Organizatorem Konkursu są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, adres: Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000011286, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8790166790, REGON: 870514656, BDO: 000013635, o kapitale zakładowym w kwocie 2 640 000,00 zł wpłaconym (dalej „Organizator”) wraz z Fundacją “Razem Zmieniamy Świat (dalej “Partner’)
 5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 6. Definicje:
  Regulamin - niniejszy Regulamin;
  Konkurs - ankieta konkursowa z nagrodami „Badanie opinii Klientów o produktach Seni Lady”;
  Ankieta - ankieta konkursowa z nagrodami wysłana do osób, które uprzednio zamówiły próbkę Seni Lady oraz potwierdziły chęć otrzymywania ofert specjalnych i materiałów edukacyjnych na temat nietrzymania moczu, której wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie;
  Organizator - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.;
  Uczestnik - osoba fizyczna, która odpowie na pytania zawarte w Ankiecie otrzymanej od Organizatora;
  Zwycięzcy - osoby nagrodzone;
  Nagroda - 15 głównych nagród w postaci miesięcznego zapasu (12 opakowań) wybranych wkładek Seni Lady oraz 150 jednorazowych nagród w postaci jednego wybranego opakowania wkładek Seni Lady z Seni Lady Slim Micro, Seni Lady Slim Mini, Seni Lady Slim Mini Plus, Seni Lady Slim Normal, Seni Lady Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus;
  Komisja - komisja złożona z trzech pracowników Organizatora.
§ 2. PRZEBIEG KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Celem Konkursu jest zebranie informacji na temat wpływu nietrzymania moczu na codzienne życie kobiet i opinii na temat produktów na nietrzymanie moczu Seni Lady.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Ankiety wysłanej w mailu do osób, które uprzednio zamówiły próbkę Seni Lady oraz potwierdziły chęć otrzymywania ofert specjalnych i materiałów edukacyjnych na temat nietrzymania moczu, w tym udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe ,,Jak używanie wkładek Seni Lady poprawiło komfort Twojego codziennego życia?”
 3. Odpowiadając na otwarte pytanie konkursowe Uczestnik potwierdza, że treść odpowiedzi jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu wypełnienia ankiety ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 7. Czas na wypełnienie Ankiety trwa od dnia 12.04.2021 do dnia 3.05.2021.
 8. Wypełniający Ankietę wyrażają zgodę na opublikowanie przez Organizatora swoich odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz ze swoim imieniem na stronach i portalach społecznościowych oraz w innych materiałach.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 3. NAGRODY
 1. 15 głównych nagród w postaci miesięcznego zapasu (czyli 12 opakowań) wybranych wkładek Seni Lady.
 2. 150 nagród pocieszenia w postaci jednego wybranego opakowania wkładek z listy: Seni Lady z Seni Lady Slim Micro, Seni Lady Slim Mini, Seni Lady Slim Mini Plus, Seni Lady Slim Normal, Seni Lady Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus.
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. W ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu Komisja wybierze 15 najciekawszych jej zdaniem odpowiedzi Uczestników na pytanie: ,,Jak używanie wkładek Seni Lady poprawiło komfort Twojego codziennego życia?”, za które wybrani uczestnicy otrzymają nagrodę główną oraz dodatkowo wybierze 150 odpowiedzi, za które wybrani uczestnicy otrzymają nagrodę pocieszenia.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres, na który ma być dostarczona nagroda oraz numer telefonu odbiorcy nagrody.
 4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.
 5. W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu, Nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Nagroda zostanie przesłana na adresy wskazane przez Zwycięzców w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzców, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

przejdź do sklepu
przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

dowiedz się więcej

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Kliknij "Wyrażam zgodę i przechodzę do strony", żeby zaakceptować politykę wykorzystywania wszystkich plików cookies i podobnych technologii zgodnie z ustawieniami opisanymi w Polityce plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony. Jeśli nie chcesz akceptować polityki wykorzystywania wszystkich plików cookies i wolisz zmienić swoje preferencje w tym zakresie, kliknij POLITYKA COOKIES w celu zmiany ustawień dot. plików cookies.

Wyrażam zgodę polityka cookies